Copyright 2024 - Custom text here

Indice articoli


9 - UNU AMORI STRIAU

A sa torrada de su saltu, cussu merì, Pepi si fiat cumenzau a preparai. “M’happ’ a donai una bella sciaquadedda puru”, hiat penzau faendisì sa braba cun una lametta noba,e hiat postu sa pingiada manna a callentai in su fogu. In su cadasciu de su cumò hiat cumenzau a circai sa roba pulia.
Abettàt cussa occasioni casi de una cida, cun pensamentu sempiri prus agitau: fiat sa prima borta, po issu, unu biagi po unu logu innui totu sa vida si un’homini mudat, cumenzat a bogai suci - e giai teniat bintitres annus. S’intendiat pistighingiosu, prenu de disgius e sensazionis durcis che meli; e provàt una scunfinada reconoscenzia po Antoni, chi dd’hiat promittiu e preparau s’incontru.
Si fiat mirau in su sprigu, cuntentu de si biri bellu e de praximentu. Fiat tempus de depi’ suzzediri. Calincuna borta hiat timiu chi no arribessit mai, sa bona sorti. E si fiat sciusta sa facci cun meda colonia.
A is ottu, a su scurigai, Pepi fiat arziau in sa bicicletta, incarrerendisì. Passendi, si fiat firmau in plazza po comporai unu pachettu de sigarettas a doppiu filtru, cussas po is dis nodias. Hiat donau una castiada a s’arrelogiu de su campanibi e si fiat accatau d’essiri in retardu de unu quartu de ora. Ma no si ‘ndi fiat postu pensamentu. Antoni, chistionendi de appuntamentus, dd’hiat accrarau medas bortas chi unu homini, chi bolit otteniri de is feminas cali chi sia cosa, ddas depit fai sempiri abettai, depit sempiri ammostai siguresa et indifferenzia: aici, candu finalmenti ti bint arribendi, si ‘nci ghettant asuba. E de propositu hiat pedalau a pagu a pagu, sulittendi po si fai cumpangia.
Sa barraca de Antoni, mesu scoscimingiada, accanta de sa buscaglia, a mes’ora de camminu de bidda, ddi fiat cumparria totu in d’unu, pustis de s’urtima arziada - unu logu fittu de tuppas de murta e de murdegu. Hiat agatau s’amigu solu, e ci fiat atturau mali, mali meda.
«No ti scretas! Arribat candu est giai scurigau. Depis sciri chi no si fait mai biri a luxi de soli.»
Pepi accinnendi de sì, si fiat sezziu in su luminargiu de s' 'enna oberta, osservendi s’iscuriu, lassendisì andai in su tempus chi passat scandiu de su palpitu de su coru… e cun is ogus de sa menti bidiat biancori de brazzus e de palas, unu caminai movendi is ancas in mesu de rosas e lillius e gravellus fragrantis, unu movimentu grai e durci de tittas, un’avanzai a undas de sinu chi trasparressiat intr’ ‘e velus lebius che alas de mariposa…
Antoni dd’hiat donau una sanziada de manu a sa pala, po 'ndi ddu sciumbullai.
«Allà! s’amiga nosta est arribendi», hiat nau cun boxi alluta. «Tui puru, conoscendidda, has a scaresci dogna tristesa. Has a biri…».
Pepi hiat obertu de prus is ogus, castiendisì in giru, sforzendisì de biri - ma nudda biat de su chi hiat bisau e disgiau. Hiat nau:
«E s’amiga tua, aundi est?».
«Innì, cadeba beni, in cussu ollastu accanta, a cincu passus de innoi. Mira e ascurta…».
Comenti che si bollessit espressai, de mesu de sa mata ‘ndi fiat bessiu unu zerriu malu; e Pepi hiat bistu una puba cinixali manciada de biancu, appizzus de unu cambu basciu, cun duus ogus luxentis grogancius. Totu in d’unu si ‘ndi fiat strantaxau, atterriu e irau.
«Ma cussa est una stria!». Hiat zerriau, «Tui ses macu! Est su pilloni de sa malasorti. Donamì su fusili chi ti dda fazzu biri deu!…».
Antoni si fiat torrau a distendiri in sa stoja a innantis de sa baracca.
«Tui no boccis a nemus», hiat nau calmu. «Propriu isa est s’amiga mia stimada, e tui no dd’has a fai algunu mali, si no happ’a essiri deu a bocciri a tui.».
Pepi fiat meravigliau meda, no renesciat a cumprendiri. Conosciat s’amigu de tempus meda, mai si fiat accatau chi dd’essint ammancadas rodeddas in cerbeddu, anzis hiat sempiri appreziau is penzamentus et is fueddus suus prenus de sabiori; et in bidda puru fiat cretiu unu bravu piccioccu, traballadori e sen’ ‘e portai medioris in conca. Dd’hiat pregontau:
«No ddu pozzu crei; ti bolis burlai de mei, beru?».
Antoni no hiat respostu a sa dimanda. Hiat nau:
«Deu dd’aspettu dogna merì a tardu e no m’hat delusu mai. Medas sunt is dis de unu annu e medas sunt is annus de una vida: e dognia ora che passat est sempiri sa propria. Candu dognia merì torru a innoi, sderrigau de su traballu, mi sterru asuba de custa stoja, e castiu e biu et intendu s’immobilidadi e su silenziu e sa paxi; calat in sa nai de sa matta prus accanta. E cantat po mei. Cantat po mi fai beniri su sonnu e mi custodiat. Deu scaresciu totu, istriau, e dormu paxiòsu. Atturat finas a s’orbescida… si ‘ndi andat cun sa luxi, e no sciu aundi andit…».
Pepi hiat cumenzau a cumprendi’. Issu puru - ma de piccioccheddu - si fiat affezionau a una caluxertola. Dd’hiat cassada cun d’una canna fini longa de saina, fatta a lazzu in punta… Si trottoxada, fiat pitichedda, ddi palpitat su coru, atterria, e ddu mirat comenti chi fessit dimandendi sa grazia. Issu no ddi boliat fai mali, sceti a dda teni’ in su palmu de sa manu. Dd’hiat liberada de su lazzu e dd’hiat pigada cun una manu e cun didu ligeri ligeri dd’hiat carignau sa brentixedda. E issa, sa caluxertola, no hiat tentu prus timori; fiat atturada firma in su palmu de sa manu, appattendisì po si scardiggiai sa brenti. Pustis, posta in bucciacca, a sa caluxertola ddi fiat calau su sonnu. Dd’hiat tenta po dis medas. Dda lassat libera in s’arregiolamentu de s’aposentu… Si fiat attaccau meda a sa caluxertuledda e ddi procurat muschittu e zinzulu po si nudriri. Su babbai e sa mamma ddu pigant in giru; hiat prantu meda sa dì chi si ‘nci fiat bessida a cortilla et hiat attopau su pisittu… Diaderus, unu si podit attaccai puru a un’arresi…
Cun custus pensamentus ci fiat intrau in sa barracca e si fiat corcau in sa stoja accanta de s’amigu, girau facci a s’ ‘enna. Biriat un’arrogu de xelu stellau et hiat disigiau de si fai lebiu lebiu, comenti ‘e una nui… A bellu, durci durci, hiat intendiu arribai su sonnu et impari unu cantu, comenti ‘e una nenia murmurada de una boxi melodiosa de amanti.

Questo sito utilizza cookie per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie.