Copyright 2024 - Custom text here

Indice articoli


3 - SA FATTURA

Antigamenti custu terrenu oi fabbricau a domus, fiat un’argiola chi cunfinàt cun su dominariu e s’ortu mannu chi teniat sa cresia. Un’arrogu de s’ortu fiat a bingia, e nàrant chi ‘ndi ddui fiant unu scantu giualis de axina bona de pappai.
In custu puntu, duncas, ci fiat s’argiola, aundi beniant treulaus trigu, fà e orgiu. Ma finiu de treulai, e incungiada totu cantu sa regorta, dda donànt a pasci a is porcus de unu chi si naràt Farrozzu... (Est mortu de medissimus annus, immoi...) E custu Farrozzu portàt a innoi is porcus a pasci, e a bortas ci bessiant a travessu, e calincunu arresi atreviu fiat intrau in s’ortu de su Vicariu.
Una dì, sa zaracca bessit a s’ortu e acciapat unu porcu pappendi axina; ma s’arresi fraizzu, comenti hat bistu genti s’est fuiu in d’unu lampu. Sa zaracca currit luegu po avvisai su meri chi in su mentras fiat ligendi su Breviariu sezziu in su canapei. Sulendi che pibera issa ddi narat:
“O su Vicariu! Mirit chi in s’ortu ddui est unu porcu pappenddisì s’axina e hat scorrovonau totu su logu!”
“Ah! Cussu depit essiri porcu de Farrozzu”, murrungiat su Vicariu; e sen’ ‘e si scumponi bessit a s’ortu e s’incarat in s’argiola.
“O Franziscu!” Zerriat.
“Cumandit su Vicariu!” Respondit prontu Farrozzu.
“Là chi unu porcu tuu mi ‘nc’ est sartau a ingunis m’hat fattu dannu. Pagamì su dannu e no si ‘ndi chistionit prus!”
“Castit su Vicariu chi cussu chi ‘nc’ est intrau no est porcu miu”.
“Giai chi no est porcu tuu, passienzia.”
Sa dì a pustis, toccat su stessu porcu atreviu intrat in s’ortu e si ‘ettat a s’axina muscadedda. Bessit sa zaracca po arregolliri birdura po fai s’insallada, e bit su porcu: fiat firmu cravau in terra, accanta de su fundu de s’axina, sen’ ‘e ‘indi podiri pappai.
Tòrrat de su meri totu spantada e ddi nàrat: “Su Vicariu, mirit chi ddu est torra su porcu, ma est firmu prantau innì!”
“Ah!”, murrungiat su predi, “torrau est?!”
“Sissi, est torrau”.
“Abetta ca andu de Farrozzu”.
Bèssit e andat a s’argiola.
“O Franziscu! Castia ca unu porcu tuu c’est passau ingunis e mi ‘nc’ est pappendi s’axina”.
“Ah! Nossi su Vicariu, no est porcu miu”.
“Aici no est tuu?!.... Beni pagu pagu a innoi!”
Andant a s’ortu, e su predi nàrat: “Là, castiaddu! Porcu tuu est?”
“A presoni indi fiat bèniu! Ma castia tui custu disgraziau de porcu fraizzu!” Nàrat Farrozzu, e ddi ghettat una puntada de pei.
Ma su porcu firmu cravau in terra mancu si sànziat.
“Chi no pagas su dannu, su porcu de inguni no si movit!”
E aici fiat andau su contu. Finas a candu su porcaxu no hiat ammittiu chi sa bestia fiat sa sua e no hiat donau su fueddu de pagai su dannu, su porcu no si fiat moviu de innì.

Questo sito utilizza cookie per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie.